REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ KOKOKU SP. Z O.O.

§ 1. Definicje
Usługi świadczone są przez KOKOKU Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Hanasiewicza 17A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000609468 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 364027089, NIP 8133718947, zwaną dalej Wykonawcą tylko i wyłącznie dla Firm (osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej – KOKOKU Sp. z o.o. nie świadczy usług dla konsumentów w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa) zwanych dalej Zamawiającym. Umowa realizacji zlecenia - umowa zawierana między Zamawiającym, a Wykonawcą na której podstawie Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówioną przez Zamawiającego usługę. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej na druk zamówienia Wykonawcy, po przez przesłanie zlecenia w formie e-mailowej lub w uzasadnionych przypadkach w innej nie wymienionej tutaj formie przy wzajemnej akceptacji tego faktu i każdorazowo w ramach obowiązywania niniejszego Regulaminu. Jeżeli zamówienie zostaje złożone w formie innej niż na druku zamówienia przez Zamawiającego a dane i parametry zamówienia są poprawne i akceptowane przez Wykonawcę, umowa jest zawierana, jeżeli nie, Zamawiający jest wzywany do zaakceptowania zmian wprowadzonych przez Wykonawcę.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Wykonawcę (m.in.: tworzenie i obsługa stron internetowych, oklejanie pojazdów, druk cyfrowy i offsetowy, montaż tablic i szyldów itp.).
Zlecenie – zakres prac i czynności zleconych przez Zamawiającego, Wykonawcy przyjęty i zaakceptowany do realizacji przez Wykonawcę.
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku włącznie.
Dni kalendarzowe – poszczególne dni danego miesiąca bez rozróżnienia na dni pracujące i wolne od pracy.
Czynności zmierzające do realizacji usługi są podejmowane przez Wykonawcę tylko w przypadku, gdy umowa ma akceptację dwóch stron. Czas upływający podczas akceptacji dwustronnej nie jest zaliczany do czasu realizacji usługi. Zawarcie umowy realizacji zlecenia jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Wykonawcę działań mających na celu realizację zamówionych przez Zamawiającego usług.
§ 2. Postanowienia ogólne
Regulamin określa sposób świadczenia usług przez Wykonawcę, zakres odpowiedzialności Wykonawcy oraz wszelkie inne informacje porządkowe. Złożenie jakiegokolwiek zamówienia jest jednoznacznym potwierdzeniem, że Zlecający zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia i publikacji na stronie www.kokoku.com.pl/regulamin.html. Wykonawca zastrzega sobie prawo do aktualizowania Regulaminu. Regulamin jest dostępy w siedzibie Wykonawcy oraz na stronie internetowej www.kokoku.com.pl/regulamin.html.
§ 3. Przerwanie świadczenia usług
Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmówienia świadczenia usług Zamawiającemu, gdy:
a) Zamawiający naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu;
b) Zamawiający podał niepoprawne do wystawienia Faktury VAT;
c) Zamawiający zażądał usunięcia jego danych płatnika.
W przypadku, gdy realizacja zamówionych Usług już się rozpoczęła, Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego pełnymi kosztami realizacji tych usług.
§ 4. Prawa i obowiązki Zamawiającego
Zamawiający jest zobowiązany do:
a) przesłania wszelkich materiałów ustalonych w trakcie składania zamówienia na usługi a niezbędnych do jej poprawnej realizacji przez Wykonawcę;
b) niezwłocznej aktualizacji swoich danych płatnika w przypadku każdej ich zmiany;
c) niepodejmowania działań na szkodę innych kontrahentów Wykonawcy jak i samego Wykonawcy;
d) dokonywania terminowych opłat za zamówione usługi wg otrzymanych Faktur VAT;
e) przygotowania miejsca montażu, w tym powierzchni pojazdu/witryny do oklejenia wg. wytycznych określonych przez Wykonawcę, w tym przede wszystkim: oczyszczenie powierzchni, które zostały przewidziane do aplikacji folii z wszelkich zabrudzeń (w szczególności pozostałości smoły drogowej i żywic roślinnych), odtłuszczenie powierzchni przy użyciu właściwego środka dla danej powierzchni, demontaż wszelkich elementów utrudniających aplikację folii jak np. klamki, zamki, rygle, zawiasy, elementy oświetlenia, listwy itp., dostarczenie prądu dla wykorzystania elektronarzędzi jak również odpowiedniego oświetlenia, zadaszenia chroniącego przed warunkami atmosferycznymi oraz w przypadku temperatur poniżej 10 stopni Celsjusza pomieszczenia odpowiednio izolowanego chroniącego aplikowaną folię przed czynnikami zewnętrznymi, chyba że Wykonawca
w zawartej umowie określi wyjątek od tej zasady lub jej części.
f) bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu i zapoznawania się z nimi, a w przypadku braku akceptacji, niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o tym fakcie przed kolejnym zamówieniem.
Zamawiający składając zamówienie na usługę u Wykonawcy oświadcza, że posiada pełne prawa do jej realizacji oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do realizacji prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich osób trzecich i innych regulacji prawnych obowiązujących w Polsce. Zamawiający oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa majątkowe do przekazywanych materiałów i treści oraz jest upoważniony do używania wszelkich udostępnionych do świadczenia usługi Wykonawcy nazw handlowych, znaków towarowych, logotypów, zdjęć, sloganów i innych materiałów oraz, że jest upoważniony do dysponowania wskazanymi domenami i stronami internetowymi. Wyłączną odpowiedzialność za treść reklamy ponosi Zamawiający i wyłącznie na nim spoczywa obowiązek naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych naruszeniem praw osób trzecich. Wykonawca ma prawo zawiesić lub odmówić świadczenia usługi w całości lub części, w każdym czasie, jeżeli w jego opinii jej realizacja może naruszyć lub narusza prawa osób trzecich, normy etyczne, estetyczne, religijne lub obowiązujące przepisy prawa. Z tytułu odmowy Zamawiającemu nie przysługują roszczenia odszkodowawcze. W przypadku gdy Zamawiający korzystając z usługi w jakikolwiek sposób przetwarza dane osobowe, oświadcza, że uzyskał on zgodę tych osób i spełnia warunki wymagane przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. W chwili złożenia do realizacji zamówienia Zamawiający wyraża wolę zawarcia umowy realizacji zlecenia i przyjmuje na siebie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania w całości lub części przez Wykonawcę (w przypadku realizacji częściowych, kwota Faktury opiewać będzie na kwotę odpowiadającą realizacji konkretnej części zlecenia lub jeżeli Wykonawca poniósł już odpowiednie koszty przez druk materiałów również koszt tego druku – wg wyceny przedstawionej przez Wykonawcę). Zamawiający akceptuje fakt, że Wykonawca świadczy usługi według własnych standardów technologicznych i posiadanej wiedzy. Zamawiający udziela zgody na wielokrotne pobieranie przez Wykonawcę z witryny internetowej będącej jego własnością, materiałów, treści i informacji koniecznych do przygotowania reklamy i jej publikacji oraz udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na pobrane dane w zakresie ich przystosowania do formy reklamowej. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą w wykonaniu umowy poprzez niezwłoczne informowanie Wykonawcę o wszelkich zmianach i aktualizacjach mogących mieć wpływ na świadczenie usługi. W przypadku niedostarczenia lub nieudostępnienia wszelkich materiałów, treści i informacji niezbędnych do wykonania usługi oraz niemożność uzyskania ich lub naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Wykonawca zwolniony jest z obowiązku świadczenia usługi lub będzie mógł świadczyć usługę w ograniczonym wymiarze z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.
§ 5. Prawa i obowiązki Wykonawcy
Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone były w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie, według swojej wiedzy i umiejętności. Jednakże Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne, wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności. W żadnym przypadku Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższać kwotę należną Wykonawcy z tytułu realizacji zamówionych i niewykonanych jeszcze usług. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
a) jakiekolwiek szkody Zamawiającego powstałe w trakcie realizacji usług (takie jak m.in.: uszkodzenia tynku
w trakcie wykonywania odwiertów i montażu tablic, bannerów, szyldów i reklam świetlnych; zarysowania i uszkodzenia lakieru na pojazdach które zostały poddane aplikacji folii samoprzylepnej w celu zmiany kolory pojazdu lub oklejania reklamowego, uszkodzeń uszczelek gumowych i wykonanych z tworzyw sztucznych w oknach i na pojazdach, itp. – są to uszkodzenia, które mają prawo powstać w trakcie świadczenia usług Zamawiający składając zamówienie godzi się z tym faktem);
b) skutki wynikłe z zaprzestania świadczenia usług;
c) szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Zamawiającego warunków niniejszego Regulaminu;
d) szkody powstałe w wyniku braku ciągłości świadczenia usług;
e) szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych płatnika przy zamawianiu usług;
f) szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Wykonawcy.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do:
a) zmian niniejszego Regulaminu i cen usług;
b) okresowego wyłączania dostępności usług w celu jego rozbudowy lub konserwacji (dotyczy usług takich jak strony www i poczta e-mail);
c) wysyłania na podane przez Zamawiającego adresy e-mail komunikatów związanych z funkcjonowaniem usług oraz listów informujących o bieżących działaniach Wykonawcy związanych ze świadczeniem i poszerzaniem zakresu usług;
d) zaprzestania świadczenia usług i odmówienia realizacji zamówienia po przedstawieniu uzasadnionej przyczyny.
§6 Projekty graficzne
W sytuacji kiedy opracowanie projektów graficznych do realizacji usług leży po stronie Wykonawcy, Zamawiający zobowiązanych jest do dostarczenia wszelkich materiałów w terminie 3 dni kalendarzowych na adres e-mailowy: biuro@kokoku.com.pl (dla poprawnej identyfikacji prosimy o podanie pełnej nazwy w temacie wiadomości). Projekty nie zostaną przesłane do druk do momentu otrzymania akceptacji od Zamawiającego. Zamówienie nie zostanie przekazane do realizacji bez otrzymania akceptacji mailowej projektu. Akceptacja projektu przenosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne błędy na Zamawiającego. Wszystkie projekty są chronione prawami autorskimi, które przysługują wyłącznie Wykonawcy. Żaden z projektów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, powielana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie przez osoby trzecie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Wykonawcy.
§ 7. Warunki płatności i rozwiązanie umowy.
Wykonawca udostępnia następujące formy płatności:
a) płatność całości wartości zamówienia powiększone o stosowny podatek VAT z góry przelewem jako przedpłata – w terminie do 3 dni kalendarzowych od chwili wystawienia faktury VAT;
b) płatność całości wartości zamówienia powiększone o stosowny podatek VAT z góry gotówką jako przedpłata – w chwili zawarcia umowy;
c) płatność części wartości zamówienia w postaci bezzwrotnej zaliczki z góry przelewem – w terminie do
3 dni kalendarzowych od chwili wystawienia faktury VAT; płatność pozostałej części wartości zamówienia po wykonaniu lub uruchomieniu usługi (w przypadku usług świadczonych przez oznaczony okres czasu) przelewem – w terminie do 7 dni kalendarzowych od chwili wystawienia faktury VAT;
d) płatność części wartości zamówienia w postaci bezzwrotnej zaliczki z góry gotówką – w chwili zawarcia umowy; płatność pozostałej części wartości zamówienia po wykonaniu lub uruchomieniu usługi (w przypadku usług świadczonych przez oznaczony okres czasu) gotówką – w chwili odbioru usług/dostarczenia zamówienia; Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem obciążone jest opłatą z tytułu poniesionych kosztów operacji bankowych administracji. Zwrot za anulowane zlecenie zostanie pomniejszony o tą kwotę, każdorazowo wycenioną przez Wykonawcę. Zaliczka przekazana na poczet realizacji usług ma charakter bezwzględnie bezzwrotny. Wartość zaliczki jest każdorazowo określana przed rozpoczęciem realizacji usług przez Wykonawcę i wynosi minimum 50% wartości całego zamówienia dla zleceń o łącznej wartości powyżej 1000 zł netto oraz odpowiednio 100% wartości całego zamówienia dla zleceń o łącznej wartości do 1000 zł netto. Wykonawca nie przystąpi do realizacji usługi do momentu wpłaty zaliczki przez Zamawiającego lub dokonania przedpłaty. Rezygnacja z usługi przez Zamawiającego obciążona jest kosztami odpowiednimi ze względu na termin wpłynięcia pisemnej rezygnacji do Wykonawcy i wynosi:
a) w przypadku rezygnacji w terminie do 1 dnia kalendarzowego od chwili zawarcia umowy – przepadek 100% wartości zaliczki określonej w umowie;
b) w przypadku rezygnacji w terminie do 7 dni kalendarzowych od chwili zawarcia umowy – 50% wartości całego zlecenia;
c) w przypadku rezygnacji w terminie powyżej 7 dni kalendarzowych od chwili zawarcia umowy – 100% wartości całego zlecenia.
Umowa zostaje rozwiązana z chwilą zakończenia realizacji zlecenia przez Wykonawcę lub w przypadku usług świadczonych przez oznaczony czas, po upływie czasu oznaczonego w umowie. Każdej ze stron przysługuje wypowiedzenie zawartej umowy w terminie 1 dnia kalendarzowego od chwili zawarcia umowy. Wypowiedzenie umowy powinno mieć charakter pisemny, pod rygorem nieważności. Szczegółowe koszty obciążające Zamawiającego w przypadku rezygnacji/wypowiedzenia umowy określa niniejszy Regulamin.
§ 8. Termin realizacji
Termin realizacji liczony jest od dnia dostarczenia lub akceptacji poprawnego projektu. Termin realizacji liczony jest od dnia potwierdzenia płatności (w przypadku płatności z góry) lub wpłaty zaliczki. Termin nie uwzględnia czasu dostawy przez firmę kurierską (minimum +1 dzień roboczy, zgodnie z wybraną opcją dostawy). Opóźnienie terminu realizacji usług przez Wykonawcę jest dopuszczalne, nawet bez informacji dla Zamawiającego. Podawany czas realizacji może być krótszy. Czas realizacji każdorazowo jest określany przez Wykonawcę, a przy dłuższych praca podzielonych na etapy może być na bieżąco aktualizowany bez informowania Zamawiającego. Czas oczekiwania na naniesienie poprawek do projektów i wprowadzenia aktualizacji na stronach i sklepach internetowych będzie każdorazowo ustalany przez Wykonawcę.
§ 9. Korespondencja
Zamawiający akceptując Regulamin wyraża w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204) zgodę na otrzymywanie w formie poczty elektronicznej komunikatów związanych z funkcjonowaniem usług oraz listów informujących o bieżących działaniach Wykonawcy związanych ze świadczeniem i poszerzaniem zakresu usług. Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje przesyłane w postaci elektronicznej do Zamawiającego będą kierowane na adres e-mail zadeklarowany przy składaniu zamówienia. Wszelka korespondencja w formie tradycyjnej będzie dostarczana do Zamawiającego na adres korespondencyjny podany przy składaniu zamówienia.
§ 10. Tolerancje i normy jakościowe
Tolerancja parametrów druku: gęstość optyczna: < ± 0,15; przyrost punktu rastrowego: < ± 5%
Dopuszczalne odchylenie pasowania kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: < 0,2 mm
Dopuszczalne odchylenia przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: < ± 1mm
Falcowanie – odchylenie złam od nominalnej linii jego usytuowania (na każdym złamie): < ± 1mm
Perforacja – odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania: < ± 1mm
Dopuszczalne odchylenie pionowe pomiędzy okładką i wkładem, oprawa zeszytowa: < ± 1,5 mm; klejona: < ± 2,5 mm
Pasowanie rysunku i warstwy lakieru w przypadku lakierowania wybiórczego: < 1 mm
Paleta kolorów CMYK.
§ 11. Odpowiedzialność za jakość i reklamacje
Prace wchodzące w skład zamówienia będą realizowane z nadesłanych plików w takiej formie, w jakie zostały dostarczone, chyba, że dodatkowy zakres prac został uzgodniony podczas składania zamówienia. Do druku należy dostarczać wyłącznie prawidłowe pliki bez innych zbędnych, które mogły by wprowadzić w błąd i spowodować wykonanie nieprawidłowej pracy, za co Wykonawca nie odpowiada. Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia poprawności (oraz akceptacji lub wskazania nieprawidłowości) wzorów przesłanych przez Wykonawcę przed ich realizacją (jeżeli także projekt został zlecony), Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za usługę zrealizowaną z błędem, który został zaakceptowany przez Zamawiającego. Brak akceptacji lub jej znaczne przedłużanie się z winy Zamawiającego może być powodem wydłużenia się terminu realizacji za co Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności. Wykonawca nie odpowiada za rozbieżności w stosunku do wzorców o ile przed realizacją zlecenia nie zostały one dostarczone. Wzorcem kolorów w przypadku usług z zakresu druku offsetowego może być proof analogowy lub cyfrowy zgodny z normą ISO 12647:2009, a także już wcześniej poprawnie wydrukowany egzemplarz w tej samej technice druku zgodnej z normą ISO 12647-2:2004. Dopasowywanie się do wzorców innych niż certyfikowane proof-y ze względu na stopień skomplikowania procesu technologicznego jest ustalane indywidualne i obciążone dodatkową opłatą. Wzorce, projekty oraz wizualizacje w postaci elektronicznej nie są miarodajne i traktowane są jedynie poglądowo. W przypadku kolorów folii (kategorie szyldy, banery, reklamy na pojazdach) obowiązują oznaczenia zgodnie z katalogami producentów takich jak Oracal i Arlon. Wykonawca nie odpowiada za wady i opóźnienia zleceń wynikające z niewłaściwego przygotowania plików graficznych do druku przez Zlecającego. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek winny być kierowane wyłącznie do firmy kurierskiej. W przypadku dostawy uszkodzonej przesyłki Zamawiający winien odmówić jej przyjęcia lub żądać spisania protokołu szkody od pracownika firmy kurierskiej dostarczającego towar. Ewentualne straty będą pokrywane przez ubezpieczyciela firmy kurierskiej. Kopię takiego protokołu należy niezwłocznie przesłać do Wykonawcy. Reklamacje dotyczące jakości usług lub produktów ze względu na ograniczenia technologiczne muszą być zgłaszane w formie pisemnej najpóźniej do 3 dni kalendarzowych od chwili ich odbioru. Ich późniejsze zgłaszanie może całkowicie uniemożliwiać rozstrzygnięcie reklamacji lub wiązać się z poniesieniem znacznych dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji jest zwrot reklamowanej części towaru i szczegółowy opis zastrzeżeń oraz w przypadku nieuregulowanej a już przeterminowanej płatności względem Wykonawcy jej natychmiastowe opłacenie. Reklamacje nie spełniające tego warunku będą rozpatrywane negatywnie. Czas rozpatrzenia reklamacji do 30 dni roboczych od chwili otrzymania jej przez Wykonawcę, czas usunięcia wady przy pozytywnym rozpatrzeniu do 90 dni kalendarzowych od chwili przesłania przez Wykonawcę potwierdzenia przyjęcia reklamacji. Czas zwrotu środków na rachunek Zamawiającego przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji wynosi 90 dni kalendarzowych od chwili otrzymania przez Zamawiającego informacji o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Zwrot środków obciążone jest opłatą z tytułu poniesionych kosztów operacji bankowych i administracji. Zwrot środków zostanie pomniejszony o tą kwotę, każdorazowo wycenioną przez Wykonawcę. Zlecenia zawierające pliki uszkodzone lub zawirusowane będą wstrzymywane do czasu dostarczenia przez Zamawiającego plików wolnych od ww. wad, za opóźnienia terminu realizacji tym spowodowane Wykonawca nie odpowiada.
§ 12. Poufność
Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych podanych podczas składania zamówienia w celach służących wywiązaniu się Wykonawcy ze świadczonych usług, dostarczeniu zamówionych prac pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz wystawieniu dowodów księgowych. Zamawiający oświadcza, iż został poinformowany o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych, jak również o prawie do żądania ich usunięcia. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych związanych z danymi Zamawiającego za wyjątkiem sytuacji opisanych we właściwych przepisach prawa.
§ 13. Szczegółowe warunki świadczenia usługi „polecamy.pro”
Usługa „polecamy.pro”, jest szczególną usługa świadczoną przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego polegającą na: umieszczeniu oferty uzgodnionej z Zamawiającym - zawierającą logotyp oraz ofertę tekstową Zamawiającego na stronie internetowej www.polecamy.pro w stosownej kategorii przez określony w umowie okres czasu. Wykonawca zastrzega sobie dowolność w terminie publikacji oferty Zamawiającego na stronie www.polecamy.pro z zastrzeżeniem, że nie nastąpi to później niż w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia następnego po dniu w którym zawarta została umowa z Zamawiającym. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 1 dnia kalendarzowego od chwili zawarcia umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności – Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej kwoty/zaliczki na rzecz Wykonawcy. Wykonawca zastrzega sobie prawo do każdorazowej zmiany nakładu, terminu i sposobu dystrybucji materiałów promocyjnych stanowiących część kampanii reklamowej (takich jak: karty rabatowe, naklejki, banery, standy, ulotki, bilbordy, reklama w prasie czy Internecie – w tym mediach społecznościowych). Wykonawca zastrzega sobie prawo do nieinformowania Zamawiającego o terminie, sposobie dystrybucji, czy nakładzie danego wydania materiałów promocyjnych. Wykonawca zastrzega sobie prawo do łączenia i dzielenia poszczególnych wydań/edycji. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmian formy oraz rodzaju wydania materiałów promocyjnych w dowolnym momencie, w tym również do odstąpienia od prowadzenia całości bądź części akcji marketingowej, co nie stanowi o wartości całej usługi, ani nie uprawnia Zamawiającego do żadnej rekompensaty ze strony Wykonawcy. Wykonawca zastrzega sobie prawo do publikacji reklamy zleconej przez Zamawiającego jeżeli nie prześle on stosownych materiałów wstępnych, nie naniesie on poprawek, dalszych korekt lub nie dokona akceptacji przesłanego projektu w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia przesłania ich przez Wykonawcę. Warunki reklamacji oraz płatności określa niniejszy Regulamin.
§ 14. Szczegółowe warunki świadczenia usługi „MIEJSKA KARTA RABATOWA”
Usługa „MIEJSKA KARTA RABATOWA”, zwana dalej MKR, jest szczególną usługa świadczoną przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego polegającą na: umieszczeniu oferty rabatowej zawierającą nazwę oraz ofertę tekstową Zamawiającego na stronie internetowej www.miejskakartarabatowa.pl w stosownej kategorii przez okres 12 miesięcy licząc od dnia umieszczenia oferty na witrynie www.miejskakartarabatowa.pl. Wykonawca zastrzega sobie dowolność w terminie publikacji oferty Zamawiającego na stronie www.miejskakartarabatowa.pl z zastrzeżeniem, że nie nastąpi to później niż w terminie 360 dni kalendarzowych od dnia następnego po dniu w którym zawarta została umowa z Zamawiającym. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 1 dnia kalendarzowego od chwili zawarcia umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności – Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej kwoty/zaliczki na rzecz Wykonawcy. Wykonawca zastrzega sobie prawo do każdorazowej zmiany nakładu, terminu i sposobu wydania, oraz dystrybucji materiałów promocyjnych stanowiących integralną część MKR (takich jak: karty rabatowe, naklejki, banery, standy czy ulotki). Wykonawca zastrzega sobie prawo do nieinformowania Zamawiającego o terminie, sposobie dystrybucji, czy nakładzie danego wydania materiałów promocyjnych. Wykonawca zastrzega sobie prawo do łączenia i dzielenia poszczególnych wydań/edycji. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmian formy oraz rodzaju wydania materiałów promocyjnych w dowolnym momencie, w tym również do odstąpienia od prowadzenia całości bądź części akcji marketingowej, co nie stanowi o wartości całej usługi, ani nie uprawnia Zamawiającego do żadnej rekompensaty ze strony Wykonawcy. Wykonawca zastrzega sobie prawo do publikacji reklamy zleconej przez Zamawiającego jeżeli nie prześle on stosownych materiałów wstępnych, nie naniesie on poprawek, dalszych korekt lub nie dokona akceptacji przesłanego projektu w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia przesłania ich przez Wykonawcę. Warunki reklamacji oraz płatności określa niniejszy Regulamin.
§ 15. Postanowienia końcowe
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Wykonawcę na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy terenowo dla siedziby Wykonawcy. W sytuacji uznania na mocy prawomocnego wyroku jednego lub więcej z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
§ 16. Zgody Zamawiającego
Zamawiający składając zamówienie wyraża zgodę na wystawianie faktur przez Wykonawcę bez podpisu Zamawiającego.
Zamawiający składając zamówienie wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że zgodnie z treścią wpisu do KRS albo CEIDG lub udzielonym mu pełnomocnictwem jestem uprawniony do występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
Zamawiający jest przed złożeniem zamówienia zobowiązanych do zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu w całości. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.